Kvinneklinikkens svar

Kvinneklinikkens første svar var at vi gjør som før, les deres svar og sammenhold dette med mine spørsmål nedenfor her.

Legg i den sammenheng merke til at det er KKs feilbehandling ved stråling som er sakkyndig lege sitt ankepunkt og hvor han beskriver at denne feilbehandling har medført at Anne Berit mistet sin mulighet til 5-års overlevelse.

Detaljene fra strålebehandlingen, og påfølgende innklaging fra Anne Berit hva gjelder både feilbehanndling og ernæring i etterbehandling fra KKs side blir omfattende og noe uhensiktsmessig for denne nettsiden.  Men forholdene står fast og er påpekt av rettsoppnevnt sakkyndig lege.  Dette dannet derav grunnlag for forliket og utbetalt erstatning fra NPE.  Det er å håpe at KKs andre svar betyr at kvinner nå går en langt sikrere tid i møte.

               
                                                                                                                                                                                       Vedrørende behandling og mangelfull behandling av Anne Berit                                Arna 27.11.2014

Til Behandlingsinstitusjonene:
·Bergen Legevakt v/direktøren, avd. Åsane Legevakt, Vestre Strømkai 19, 5008 Bergen
·Bergen Røde Kors sykehjem v/direktøren, Ellerhusens vei 35, 5043 Bergen
·Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus v/direktøren, 5021 Bergen
·Øyrane legekontor, Postboks 194, Indre Arna, 5888 Bergen

Til Sakkyndige:
·NPE/PSN Postboks 3 St. Olavsplass, 0130 Oslo
·Dr Bjørn Busund, Ullevål universitetssykehus, Kvinneklinikken, 0407 Oslo
·Dr Tor Vattekar, Ekeberg Legekontor, Brannfjellveien 52, 1181 Oslo
·Dr Arild Nesbakken, Oslo Universitetssykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO
·Dr Tove Kristin Fløgstad, Magnat Fastlegesenter, Drammensveien 130, 0277 Oslo
·Dr Bjørn Hagen, St. Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

Til orientering for Behandlingsinstitusjon innklaget, men klagen trukket grunnet korrekt behandling:
·Haraldsplass Diakonale sykehus a/s, Postboks 6165, 5892 Bergen

Til orientering for Behandlingsinstitusjon som ikke har vært innklaget:
·Curato Røntgen, Kaigt. 5, 5015 Bergen

Nedenstående skriv er forfattet av etterlatt ektefelle for Anne Berit (----------------) dette skrivet er med på å fullføre det løfte jeg ga min ektefelle før hennes bortgang. 

Anne Berit har først og fremst gått bort grunnet i sin sykdom, eggstokkreft.  Det er behandlingen av sykdommen, samt en sannsynlig forkorting av overlevelsestid grunnet behandlingen som er årsak til at hun høsten 2010 klaget forholdet inn til NPE.

Dette er et skriv til hver av de behandlingsinstitusjoner, sakkyndige etc. som har vært involvert i Anne Berit's sykdomsutvikling og bortgang, - enten underveis eller i oppnøsting av sak i ettertid.

Det er 18.august 2014 inngått forlik i saken mellom Anne Berit's etterlatte og NPE/PSN i sak om behandlingssvikt, og hvor Staten v/NPE har påtatt seg ansvar for mangelfull behandling.

Tidlig i saken når NPE fikk uttalelser fra sine egne oppnevnte sakkyndige sendte NPE omgående ut orientering til innklagete behandlingsinstitusjoner at all behandling hadde vært korrekt.

Når det nå gikk mot rettssak 8.september 2014 og rettsoppnevnt sakkyndig lege hadde en noe annen oppfatning var NPE uhyre kjapp med å be om forlik.

Dessverre nekter NPE å formidle dette nye budskapet om behandlingssvikt videre til dere involverte institusjoner.  Derav dette brev fra meg som etterlatt, - og som den som har videreført klagesaken for Anne Berit etter hennes innstendige ønske før hennes bortgang.  Jeg vedlegger delvis sladdet kopi av forliksavtale.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at Anne Berit ikke på noe tidspunkt ønsket å ”ta” noen spesiell lege eller institusjon.  Hun hadde et godt forhold til alle og oppfattet at alle prøvde å gjøre sitt beste for henne.  Min oppfatning fra siden er den samme, men jeg har sett at ved tidligere og mer dyptgående aksjon kunne Anne Berit's liv vært mulig å redde og/eller forlenge.  Når så ikke skjedde er det derav viktig å være åpen for å ta lærdom av hennes omfattende klage mot de ulike institusjoner.

I utgangspunktet klaget hun høsten 2010 inn all feilbehandlingen som én enhet.  NPE krevde å få det mer spesifisert, og hun måtte sette opp (ved min skrivehjelp i sin utmattende sykdom) hva hun mente hadde skjedd galt hos de ulike behandlingsinstitusjoner.  Derigjennom måtte til dels enkelte leger navngis.  Navn er dog underordnet og uten noen mening å gå videre på.  Hun hadde også Haraldsplass innklaget, men denne klagen kunne vi trekke ut nokså tidlig og er beklaget overfor dem at vi klaget dem inn.  Når det er sagt, - og når vi ikke har noe å beklage overfor de andre behandlingsinstitusjonene, - så ligger i dette at vi (jeg nå) anser alle de øvrige som ”skyldige” selv om jeg valgte å inngå forlik uten å ta saken opp rettslig i sin fulle bredde.  Årsaken til å ville inngå forlik i august 2014 og få avsluttet saken uten å gå videre til retten har sin bakgrunn i mine personlige forhold som har gjort det umulig for meg å gå videre.   Derfor dette brev i stedet som ”oppgjør”.

Anne Berit's ønske var at hver institusjon skulle ta lærdom av sine feil, og derigjennom kunne forhindre at lignende feil ble gjentatt overfor andre kvinner.

Nå skal det sies at vi ikke har fått medhold fra rettsoppnevnt sakkyndig i mer enn ett av en rekke innklagete forhold.  Medhold gjelder feilbehandling ved tilbakefall av sykdom.  Spesielt hva gjelder strålebehandlingen som ødela henne for alltid og ble den direkte årsak til at det ikke var mulig å leve videre.

Dette kunne selvsagt bety at vi har hatt feil fokus på de øvrige forhold.  Det er likevel ikke tilfelle.  Hver enkelt behandlingsinstitusjon vil kunne vite med seg selv at det hele tiden har vært noen alvorlige glipp som har redusert Anne Berit's muligheter til overlevelse og/eller et forlenget liv, til tross for hennes i utgangspunktet dødelige sykdom.

Dette kan eksemplifiseres med fastlegens journalførte tanke tidlig i forløpet:  ”…se igjennom om jeg har oversett noe”.  Dette kan jo i ettertid kanskje svares et klart ja på, - hvem vet.  Men akkurat det at man gjør seg slike tanker, og i ettertid forhåpentligvis tenker dem videre og lærer, - for hver enkelt behandlingsinstitusjon er et svært positivt trekk.  Dersom en behandler eller behandlingsinstitusjon bare godtar NPE sine sakkyndiges tilbakemelding at alt har foregått slik det skal, - ja så har man ikke lært noe som helst, - og påfører stadig nye kvinner unødvendige lidelser.

Jeg vet ikke hvor mange flere som har fått strålebehandlet sine tarmer i stykker i denne 3-4 årsperioden som har gått mens NPE ved sine sakkyndige leger har gitt tilbakemelding at behandlingen var korrekt.  Kanskje HUS lærte noe av Anne Berit's tilfelle, - eller kanskje de har fortsatt på samme måte.  Hva vet vel jeg.  På Anne Berit var det en dødelig behandling, - sikkert velment nok, - selv om overlegen senere sa at hvis de hadde visst utfallet ville de aldri satt igang.  Men ingen fortalte henne eller meg at skadene kunne bli så enormt omfattende som de ble og direkte dødbringende.  Det ble aldri opplyst at strålebehandling kunne medføre så omfattende skader at livet ikke kunne reddes.

Alle berørte behandlingsinstitusjoner har mottatt innholdet i klagesak og nevnte avgjørelse fra NPE i perioden 2011-2013.  Jeg henviser bare til dette i denne omgang.  Hver enkelt behandlingsinstitusjon kan tilskrive meg og få ettersendt dersom det er vanskelig å gjenfinne og dere oppriktig ønsker å vite hvorfor Anne Berit klaget dere inn. 

I svært forenklet form ligger hele saken på den nettside Anne Berit og jeg opprettet høsten 2010 da hun forstod at det gikk mot slutten.  Hun ville så gjerne at andre kvinner ikke skulle måtte gå igjennom det samme som henne hvis en slik informasjonsside om hennes sykdomsutvikling kunne medføre at én eller flere rakk å søke hjelp i tide. 
<http://www.eggstokk.no/>

Denne nettsiden handler om personlig opplevelse, og om fakta i den grad det er mulig for en legmann å finne frem til.  Den er ikke nødvendigvis fullverdig medisinsk eller legeetisk. 

Dersom de behandlingsinstitusjoner som mottar dette brev vil være delaktig i å forbedre nettsiden/bloggen med noen tips så ville jeg sette stor pris på det.  Nettsiden er besøkt av ca 20-30 på leting hver dag.  Jeg er opptatt av at den derfor må fremstå som mest mulig korrekt.  Den scorer relativt høyt ved søk på Google.

Jeg er smertelig klar over at nettsiden ikke er noen god lesing for dem som allerede er rammet av eggstokkreft siden sykdomsutfallet ble fatalt.  Derav burde nettsiden ikke eksistert.  Når jeg likevel har bestemt at den skal opprettholdes så er det fordi den for dem som er tidlig nok ute kan gi viktig lærdom, og gi pasienter en mulighet å stille sine leger gode spørsmål ut fra andres erfaring.  Det var Anne Berit's ønske at flest mulig skulle kunne lære gjennom hennes opplevelser.

Jeg ønsker tilbakemelding fra hver enkelt av de 4 institusjoner som var innklaget, jf. mottakerliste øverst.  Jeg vil da gjerne vite hvordan dere forholder dere i ettertid til det som skjedde med Anne Berit, hva dere har lært gjennom behandlingen, og hvilken lærdom dere har trukket av den mottatte klagen og gjennom deres gjennomgang av denne.

Jeg ber selvsagt ikke om ordlyd i forhold til Anne Berit's sykdom og behandling konkret da deres taushetsplikt forhindrer dette.  Ordlyd må være i generelle termer.

Alle slike tilbakemeldinger vil jeg gjerne legge ut på nettsiden hvis dere samtykker.  Ikke for å få noen til å påta seg skyld, saken er avgjort utenomrettslig, men gi en beskrivelse av hva dere internt har lært.  Det vil bli ytterligere anonymisert dersom noen skulle skrive for åpent, men på en måte som viser at det som fremkommer på nettsiden blir tatt alvorlig av dem som var involvert, og at Anne Berit's bortgang, hennes ønske om at andre skulle få det bedre, og det omfattende arbeid og enorm økonomisk risiko vi har lagt i dette - ikke har vært forgjeves.

Da håper jeg på at det ikke er for blåøyd å ønske seg litt medvirkning fra, -  og svar tilbake fra den enkelte institusjon øverst i adresselisten her som var innklaget.  Og fra dere eventuelle andre som ønsker å tilknytte noen avsluttende ord.

Mvh
SveinStart
Les kommentarer eller gi en kommentar